1. Bokade Biljetter

Vid avbeställning av paket där biljett till fotbollsmatch ingår sker ingen återbetalning av matchbiljetter eller logi oavsett när avbeställning sker, samma gäller vid inställd/flyttad match!


2. WIL ansvarar inte när evenemang blir flyttade, avbrutna eller inställda.

Vid matchändring som innebär att match spelas utanför bokade hotellnätter kan WIL på resenärens begäran eventuellt boka om nätterna så att den ursprungliga matchen kan ses. Eventuella ombokningskostnader betalas av resenären. Det åligger kunden att kontrollera evenemangens eventuella ändringar av speldag och speltider. Vid inställt eller flytt av ett evenemang är WIL ej ansvariga och inte heller återbetalningsskyldiga. Vid flyttat evenemang är evenemangsbiljetten fortfarande giltig för det nysatta datumet.

WIL rekommenderar att man alltid tecknar ett avbeställningsskydd EXTRA för att försäkra sig om att man får tillbaka pengarna vid en eventuell matchflytt eller inställt evenemang. WIL förmedlar avbeställningsskydd från SOLID som går att lägga till i er bokning vid online köp

WIL har inget återbetalningsansvar om gäster blir avvisade från arenan på grund av exempelvis dåligt uppträdande eller att någon iklädd fel matchdräkt försöker komma in på fel läktare eller inte kan identifiera sig i samband med entré till evenemang eller inte har korrekt namn på biljett vid särskilda evenemang. Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in i gällande regelverk avseende uppträdande vid varje enskilt evenemang.


3. Flygresan

WIL ansvarar inte för flygtransport som ingår i paketresa. Respektive flygbolag har egna regler och det är resenärens skyldighet att skaffa sig kännedom om dessa. Flygföretagen har heller inget ansvar för övriga delar i paketresan. Kontakta respektive flygbolag för närmare information. Flygresan kan endast utnyttjas på datum och tider angivna i biljetten. Flygnummer och avresetider kan ändras, gå noga igenom de färdhandlingar du fått. WIL ansvarar inte för eventuella förseningar för bokade anslutningar till avreseorten på paketresan.


4. Betalning av resa.

Slutbetalning av resa sker senast 30 dagar innan avresa. Anmälningsavgift vid bokning av landarrangemang är 1.500:-/person. Vid bokning av flygresa erläggs denna kostnad direkt vid bokningstillfället.
Vid händelse av betalning efter förfallodatum förbehåller sig WIL rätten att avboka resan utan rätt till återbetalning för kunden.

Vid utebliven betalning på förfallodag skickas en betalningspåminnelse med en administrationskostnad på 50 kr per påminnelse.


5. Avbeställning av bokad paketresa.

Vid avbeställning av paket där evenemangsbiljett ingår sker ingen återbetalning av biljett eller logi oavsett när avbeställning sker, samma gäller vid inställd/flyttad match! Vid inställt evenemang där nytt datum EJ tillkännages är WIL ej ansvariga och inte heller återbetalningsskyldiga. Om kund har tecknat avbeställningsskydd hänvisar WIL dem till deras försäkringsbolag. WIL rekommenderar alla kunder att lägga till ett avbeställningsskydd för att skydda sig mot matchflyttar eller inställda evenemang som är utanför WILs kontroll. För mer information om vad som ingår i ett avbeställningsskydd vänligen klicka HÄR.


6. Namnbyte av resenär.

WIL skall om möjligt tillgodose Kundens begäran om byte av resenär efter det att avtalet är bindande. Byte av resenär är att betrakta som avbokning och nybokning och kostnaderna härför i detta avtal blir därmed tillämpliga.

Kunden ansvarar för samtliga kostnader hänförliga till ändringen. Utöver arrangörens avgift kan ytterligare kostnader tillkomma på grund av underleverantörers särskilda villkor avseende den eller de tjänster som berörs.

OBS! Det går ej att namnändra en flygbiljett.


7. Reklamation av resa

Reklamationer skall inkomma till WIL senast 15 dagar efter avslutad resa och skall vara skriftlig. Om reklamation inkommer senare beaktas den ej.


8. Force majeure

WIL ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller -föreläggande, krigshändelse, strejk, naturkatastrof eller annan liknande omständighet eller händelse som ligger utanför WIL’s kontroll.

Om en omständighet enligt föregående stycke inträffar äger WIL rätt att häva avtalet. Kunden äger därvid inte rätt till någon ersättning eller skadestånd. Om WIL häver avtalet med stöd av denna bestämmelse äger kunden endast rätt till återbetalning för outnyttjade tjänster om och i den mån WIL erhåller återbetalning från berörda underleverantörer.


9. Adressändring

Eventuella adressändringar inklusive e-postadress eller ändring av telefonnummer efter bokningstillfället måste anmälas till WIL omgående för att vi ska kunna nå resenär för information om eventuella tidtabellsändringar och annat som är viktigt för resans genomförande.


10. Resebekräftelse

Eventuella muntliga löften som getts vid bokning skall finnas på resebekräftelsen för att kunna åberopas.


11. Pass och eventuella visum

Resenären är skyldig att medföra pass vid resor utom Norden. Krävs visum för att enskild resenär skall beviljas inresa ansvarar resenären för visumansökan. WIL kan inte ta ansvar om resenär nekas visum varför detta bör göras innan bokning av resan. WIL kan ej heller åläggas något ansvar om resenär nekas inresa i något land av anledning utanför WIL’s kontroll.


12. Vaccinationer

Resenären ansvarar själv för att kontakta vaccinationscentral för att få exakta rekommendationer.


13. Resehandlingar

Kunden och Resenärer ansvarar för att omgående vid mottagandet av dokumentation, oavsett i vilken form denna erhålls (fax, e-post eller på annat sätt) avseende Paketresearrangemanget, kontrollera samtliga uppgifter i dokumentationen. Om någon uppgift skulle vara felaktig skall detta omgående meddelas WIL . WIL äger rätt att ta ut en avgift för att rätta felaktig uppgift.

Kunden och Resenärer ansvarar själva för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass, visum, vaccinationer, intyg osv. som krävs för Paketresearrangemanget.

Kunden och Resenärer skall under Paketresearrangemanget följa alla rimliga anvisningar och rekommendationer från WIL och dennes underleverantörer. Kunden och Resenärer ansvarar för skada som denne vållar WIL genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar och föreskrifter från WIL och dennes underleverantörer.


14. Minimiantal deltagare

Vid resor där vi reserverar oss för minsta antal deltagare vilket anges på bekräftelsen för sådana specialresor förbehåller vi oss rätten att ställa in resor där antalet deltagare inte uppnås. Dessa resor kan i vissa fall genomföras mot en ökad kostnad, detta beslut tas i samråd med resenären. Om inte det nya priset accepteras har resenären rätt att avboka resan. Måste en resa inställas skall resenären ha besked senast 25 dagar innan avresa.


15. Åldersgräns 18 år

WIL har en åldersgräns på 18 år vid bokad paketresa. Om ingen i sällskapet är vid 18 års ålder eller äldre kräver WIL underskrift från målsman för att bokningen skall vara giltig.


16. Övrigt

Om du av någon anledning inte vill eller kan se en match/ett evenemang som du köpt biljett till får denna biljett ej säljas vidare då detta kan vara otillåtet/olagligt och kan medföra rättsliga åtgärder.

Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in de regler och lagar som gäller i varje land och hos varje enskild evenemangsarrangör.


17. Tryck- och skrivfel

Vi reserverar oss för tryck- och skrivfel samt ändringar som tillkommit efter att materialet publicerats.


18. Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av Stockholms tingsrätt.